submit


ກະລຸນາສັງເກດວ່າພຽງແຕ ເນື້ອໃນຈາກສະຖານທີ່ເຊັ່ນ:ວິດີໂອແລະ ແລະບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮູບພາບຫຼືວິດີໂອທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວັບໄຊ. ທ່ານອາດຈະກວດພິສູດນີ້ໂດຍການຊອກຫາຢູ່ໃນແຫຼ່ງຂອງການວິດີໂອແລະຮູບພາບຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກທ່ານຍັງຮູ້ສຶກຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຕ້ອງການວິທີການແມ່ນໂດຍການອີເມລ,ແຕ່ທ່ານສາມາດໂທລະສັບພວກເຮົາຖ້າຫາກທ່ານປາດຖະແລະພວກເຮົາຈະງໄດ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຕົ້ນສະບັບຢູ່ເວັບໄຊ(ລັດ)ຂອງບ່ອນທີ່ເນື້ອໃນແມ່ນຕອບດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກມັນບໍ່ມີ. ກະລຸນາສັງເກດວ່າພຽງແຕ ເນື້ອໃນຈາກສະຖານທີ່ເຊັ່ນ:ວິດີໂອແລະ ແລະບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຮູບພາບຫຼືວິດີໂອທີ່ເປັນຢູ່ໃນເວັບໄຊ. ທ່ານອາດຈະກວດພິສູດນີ້ໂດຍການຊອກຫາຢູ່ໃນແຫຼ່ງຂອງການວິດີໂອແລະຮູບພາບຕ່າງໆ. ຖ້າຫາກທ່ານຍັງຮູ້ສຶກຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ,ພວກເຮົາຕ້ອງການວິທີການແມ່ນໂດຍການອີເມລ,ແຕ່ທ່ານສາມາດໂທລະສັບພວກເຮົາຖ້າຫາກທ່ານປາດຖະແລະພວກເຮົາຈະງໄດ້ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຕົ້ນສະບັບຢູ່ເວັບໄຊ(ລັດ)ຂອງບ່ອນທີ່ເນື້ອໃນແມ່ນຕອບດັ່ງນັ້ນທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການໂຍກຍ້າຍອອກມັນບໍ່ມີ

About